Privacyverklaring

Gasvrij Gorecht is een project van de gemeente Midden-Groningen en verzamelt (uw) persoonsgegevens onder toezicht van deze gemeente voor het doel van dit project. In deze privacyverklaring leest u hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe we daarmee omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen worden en met welke doeleinden.

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres

Dit soort gegevens krijgen we van u als u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor de nieuwsbrief, een buurtteam of voor bijeenkomsten.

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

Gasvrij Gorecht heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

  • Verzenden van (aanvraag)documenten (energiebesparingen van uw woning).
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
  • Om met u te overleggen over onze goederen en diensten.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Gasvrij Gorecht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Waar de archiefwet ons dat verplicht, hanteren wij de richtlijn van 10 jaar na afronding van het project als bewaartermijn. Dat is bijvoorbeeld het geval bij officiële documenten.

Delen met anderen

Gasvrij Gorecht verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden die met ons samenwerken in het project.

Cookies

Gasvrij Gorecht gebruikt voor haar website zowel analytische (Google Analytics) als functionele cookies. Voor de online aanvraagformulieren worden alleen functionele cookies gebruikt. Ook bewaren wij de IP-adressen bij de online aanvraagformulieren. Deze worden alleen gebruikt voor het opsporen van eventuele foutmeldingen. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waarmee u onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen, kan naar onze website worden teruggestuurd als u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van Consuwijzer.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gasvrij Gorecht. U kunt daartoe een verzoek sturen naar info@gasvrijgorecht.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen een maand op uw verzoek. Gasvrij Gorecht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiligen van persoonsgegevens

Gasvrij Gorecht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@gasvrijgorecht.nl.